PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(INFORMAČNÍ MEMORANDUM)

Zásady ochrany osobních údajů - GDPR
platnost od 25. května 2018

free site templates
Při poskytování našich služeb dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Protože ochraně Vašich osobních údajů věnujeme velkou pozornost připravili jsem pro Vás následující dokument, který obsahuje informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, proč je zpracováváme a jaká máte práva při zpracování osobních údajů.

Správcem a zpracovatelem Vašich osobních údajů je společnost Zefina Praha s.r.o., IČO: 242 11 583,
se sídlem Záveská 1612/4a, 102 00 Praha 15, telefon: 603 728 666, e-mail: zefina@zefina.cz

V případě, že Vám některé níže obsažené informace nebudou jasné nebo Vám nějaká informace o zpracování Vašich údajů bude chybět, můžete se obrátit na naši emailovou adresu zefina@zefina.cz nebo využít naše telefonní číslo +420 603 728 666

V jakém rozsahu zpracováváme Vaše osobní údaje:
  1. Identifikační údaje, tedy jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, případně kontaktní adresu, případně fakturační adresu, pokud se liší, datum narození, IČO (pokud je zákazník fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba), uživatelské jméno a hash Vašeho přístupového hesla.
  2. Kontaktní údaje, tedy zejména, nikoli však jen, telefonní číslo, emailovou adresu
  3. Údaje, jejichž shromažďování a zpracovávání nám ukládají příslušné zákony.
  4. Údaje o nastaení Vašeho uživatelském účtu, tedy nastavení profilu a zasílání novinek.
  5. Údaje o službách, které využíváte a jejich nastavení.
  6. Údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s řešením případné reklamace.
  7. Údaje o přístupech na naše WEBové stránky, zejména IP adresu a identifikaci využitého zařízení.
  8. Údaje o využití naší informační linky a e-mailu helpdesku.

V rámci naší činnosti zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo i bez Vašeho souhlasu v souvislosti s plněním smlouvy nebo z důvodu plnění právních povinností.


V případě návštěvy našich WEBových stránek můžeme do Vašeho zařízení uložit a následně z něj číst soubory cookies, které ukládáme v paměťovém zařízení (pevný disk, paměťová karta atd.) Vašeho zařízení. Cookies nám umožňují identifikovat Vaše aktivity během prohlížení našich WEBových stránek. Soubory cookies zůstávají ve Vašem zařízení i po definovanou dobu po opuštění našich WEBových stránek. Ve svém prohlížecí máte možnost ukládání všech cookies kdykoli vypnout, případně soubory cookies smazat - v takovém případě ale může dojít k omezení některých funkcí našich WEBových stránek. Soubory cookies ukládáme a zpracováváme po dobu 2 měsíců od jejich získání. 


V případě návštěvy našich WEBových stránek zjišťujeme IP adresu zařízení, ze kterého na naše WEBové stránky přistupujete, a činíme tak na základě našeho oprávněného zájmu, kdy účelem je zajistit funkčnost našich služeb a bezpečnost Vašich dat. IP adresu ukládáme a zpracováváme po dobu 2 měsíců.


Pokud jste uživatelem našich služeb, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě plnění smlouvy, proto ke zpracování osobních údajů pro tyto účely Nepotřebujeme Váš souhlas. Pro tento účel Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smlouvy a následně po dobu, po kterou nám to ukládá zákon, zejména zákon o účetnictví (aktuálně 10 let), po dobu pro uplatnění případné reklamace (aktuálně 30 dní) a po dobu trvání běžné promlčecí lhůty (aktuálně 3 roky). V případě zahájení reklamačního, soudního, správního nebo podobného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takového řízení a po dobu promlčecí lhůty po jeho ukončení. Našim oprávněným zájmem v tomto případě je ochrana právních nároků a plnění právních povinností. 


Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku. 

V rámci naší činnosti musíme plnit zákonem stanovené povinnosti. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme z tohoto důvodu, nemusíme pro takové zpracování získat Váš souhlas. Z tohoto důvodu zpracováváme identifikační a kontaktní osobní údaje a údaje, jejichž shromažďování a zpracováváním nám ukládá zákon regulující naši činnost - zejména zákony č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.Zpracování na základě Vašeho souhlasu 
V případech, kdy se nejedná o náš oprávněný zájem a nejedná se o právní důvod zpracování Vašich osobních údajů, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pouze na základě Vašeho souhlasu. Ten od Vás můžeme získat při registraci či přihlášení na našich WEBových stránkách 

Součinnost s orgánem státní správy 
Pokud od orgánu státní správy obdržíme žádost o součinnost, máme zákonnou povinnost zaslat v požadované lhůtě požadované informace. Takové informace mohou, a typicky také obsahují, Vaše osobní údaje. Pro takové zpracování nepotřebujeme Váš souhlas a není možné uplatnit proti němu námitku. Takové žádosti k nám docházejí nejčastěji od policejního orgánu či od orgánu finanční správy. Součástí požadavků o součinnost je velmi často také povinnost mlčenlivosti, proto takové zpracování nenaleznete na výpisu o zpracování Vašich osobních údajů, pokud o něj požádáte.
Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům v roli správce a zpracovatele, se kterými má naše společnost řádně uzavřenou platnou smlouvu (zde se jendá zejména o dodavatele IT, právních, účetních a dalších služeb a poskytovatelé cloudových služeb) Vaše osobní údaje v omezeném rozsahu mohou být předány také partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, zejména v souvislosti s platbou kartou, online platebním systémem apod. 

Zdroje osobních údajů
Zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám přímo poskytnete, ať už prostřednictvím našich WEBových stránek, písemné objednávyk apod.

Předávání údajů mimo EU
Žádné Vaše osobní údaje nepředáváme mimo Evropský hospodářský prostor. 

Vaše práva při zpracování osobních údajů
Máte právo na přístup, tedy na informaci o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, a z jakých zdrojů Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme a kdo je zpracovává. Kdykoli nás tedy můžete požádat o informaci, které Vaše osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje Vám v takovém případě poskytneme v běžně používaném čitelném formátu. První taková žádost v rámci kalendářního roku bude poskytnuta bezplatně. 

Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. 
Máte právo na opravu Vašich osobních údajů pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné nebo neúplné.
Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud neexistuje žádný právní zájem na jejich zpracování z naši strany. V takovém případě Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme. UPOZORNĚNÍ: Toto právo nelze uplatnit pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro splnění našich právních povinností.
Zpracování Vašich osobních údajů omezíme v případech, kdy oznámíte požadavek na opravu údajů do doby, dokud údaje nebudou opraveny a/nebo  pokud vznesete námitku proti zpracování do doby rozhodnutí o oprávněnosti takové námitky. 

Uplatnění práva, dotaz, stížnost
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů (dotaz, uplatnění práva nebo podání stížnosti) se na nás můžete obracet na emailovou adresu zefina@zefina.cz nebo na telefonní číslo 603 728 666 nebo využít tento formulář: 

Právo podat stížnost
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, máte právo podat stížnost. Stížnost můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, na WEBu úřadu www.uoou.cz, na emailové adrese úřadu posta@uoou.cz nebo prostřednictvím datové schránky úřadu qkbaa2n